หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
อัตราค่าบริการ
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
บริการของเรา
บริการด้านบัญชีและภาษีอาการ
ตรวจสอบบัญชี
งานที่ปรึกษาวางรูประบบบัญชี
บริการงานทะเบียน
กฎหมายและนิติกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กรมสรรพากร
 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 สำนักงานประกันสังคม 
 
 สภาวิชาชีพบัญชี
 
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

บริการของเรา
บริการด้านบัญชีและภาษีอาการ
- จัดทำบัญชี บันทึกรายการทางบัญชี ตามมาตฐานการบัญชีรับรองทั่วไป 
- บันทึกรายการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ที่กรมสรรพากรยอมรับ
- บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
- บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53)
- จัดทำ ยื่นแบบ บช.1 สำหรับที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ
- บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม   แจ้งเข้า-แจ้งออก
- ปิดงบการเงินรายปีและประสานงานกับผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- ยื่นงบการเงิน พร้อมเอกสารประกอบ ต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
- บริการเข้าพบให้คำชี้แจงต่อ,ประกันสังคม,กรมสรรพากร,สำนักงานบัญชีท้องที่
  (กระทรวงพาณิชย์),ตำรวจเศรษฐกิจ


ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีประจำปี
- ตรวจสอบบัญชีโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตรวจสอบอื่นๆเพิ่มเติม
- ตรวจสอบบัญชี เฉพาะกรณี ,ตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง ที่ผู้บริหารต้องการเป็นพิเศษ
- สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือเพื่อทำลาย
- ประสานงานผู้สอบบัญชี และกรมสรรพากรเพื่อสังเกตการณ์ทำลายสินค้า
- นำเสนอรายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ที่พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ


งานที่ปรึกษาวางรูประบบบัญชี
- ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี,วางแผนภาษีเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
- ฝึกอบรมพนักงาน สอนพนักงานเพื่อให้ปฎิบัตงานได้และบรรลุความต้องการ
  ของผู้ประกอบการ
- ออกแบบระบบบัญชี ระบบเอกสาร  ขั้นตอนทางเดินเอกสารให้เหมาะสมกับกิจการ
- ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมข้อมูลเอสการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
  ทั้งในส่วนกิจการและพนักงาน


บริการงานทะเบียน
- จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียนร้านค้า ห้างร้านต่างๆ
- เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มวัตถุประสงค์ ,เพิ่มทุน,กรรมการเข้า,ออก,
  ย้ายสถานประกอบการ ฯลฯ
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
- จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
- งานทะเบียนอื่นๆ


กฎหมายและนิติกรรม
- รับปรึกษาอรรถคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
- รับทำนิติกรรมสัญญา
- รับดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  รังวัด  ขอออกโฉนด  แบ่งแยกโฉนดที่ดิน
- ปรึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์


 

 

 

www.atcaccount.com
บริษัท บัญชีและที่ปรึกษาไทย จำกัด 285/107 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

 Tel : 08-1626-6952
 Email : sk.songkram@gmail.com, info@atcaccount.com

 ID Line : SONGKRAMP

ตรวจสอบอีเมล์ 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.